Nyhetsbrev

Flygbolagens skadeståndsansvar


Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

I denna information sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-flygbolag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 113 100 SDR kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav, om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar

Om en passagerare dödas eller skadas, ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person, som har rätt till ersättning, har identifierats. En sådan förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara minst 16 000 SDR.

Försening av passagerare

Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 4 694 SDR.

Förseningar av bagage

Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 131 SDR.

Förstörelse, förlust av eller skador på bagage

Flygbolaget är ansvarigt för förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 131 SDR. När det gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, även om det inte vållat skadan, utom då bagaget var defekt. När det gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.

Högre gränser för bagage

En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk ansvarsgräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat bagage måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar och inom 21 dagar när det gäller förseningar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav mot endera flygbolag. Om namnet eller koden på ett flygbolag är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsfrist för att väcka talan

Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet, eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit.

Informationsgrund

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som är implementerade i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och den nationella lagstiftningen i medlemsstaten.

Header
Subject
Body
Footer